Gotický kostol Najsvätejšej Trojice

Miesto: Jablonov nad Turňou

Uprostred obce na námestí približne oproti obecnému úradu sa nachádza rímsko-katolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý tu stojí od čias gotiky.

Gotický kostol Najsvätejšej Trojice v Jablonove nad TurňouObyvatelia Jablonova odvíjajú počiatky vzniku kostola od roku 1275, kedy tu už údajne mali vlastného kňaza. Toto tvrdenie je však trochu rozporuplné; nie je známe, že by preň existovali historické listinné dôkazy. Najstarší písomný záznam o obci Jablonov nad Turňou (Almas) poznáme z rokov 1332 až 1335, kedy sa spomína ako dedina s vlastnou farou, teda aj kostolom. Boli to roky panovania uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý pochádzal z francúzskeho rodu Anjuovcov.

Gotika v dnešnej stavbe

Aj na základe spomínanej písomnej zmienky je postavenie kostola datované do 14. storočia, teda do čias gotiky. V roku 1500 tu pristavali aj južnú neskorogotickú kaplnku kostola, ktorá je veľmi podobná tzv. Bakóczovej kaplnke katedrálneho kostola v Rožňave. Neskôr bola rozdelená novým stropom na sakristiu a bočný chór.

Gotická klenba na bočnom chóreI keď kostol prešiel niekoľkými prestavbami, v uzávere presbytéria je stále možné vidieť gotické piliere. Aj na bočnom chóre nad sakristiou sa nachádza neskorogotická krížová klenba.

Oltár kostolaPrestavby v ďalších slohoch

V roku 1556 postihla Jablonov i mnohé ďalšie okolité obce turecká pohroma. Osmanská ríša svojou hranicou síce nikdy nesiahala takto na sever, Turci tu však robili početné výjazdy, na ktorých rabovali a žiadali od obcí výpalné, aby ich vôbec nechali jestvovať. Takto v roku 1556 zničili aj tento kostol a na svoje reštaurovanie čakal až do konca 17. storočia. Rekonštrukcia bola v barokovom slohu, ale konala sa vcelku atypicky. Gotický chrám bol totiž na svoje rozmery veľmi vysoký. To je viditeľné pohľadom zvonku aj dnes. Barokovou prestavbou znížili jeho strop, ale steny nechali rovnako vysoké. Týmto ostal nad stropnou klenbou prázdny priestor a až nad ním začína strecha. Baroko je doposiaľ prevládajúcim architektonickým štýlom interiéru.

Posledná prestavba sa datuje do roku 1910, keby bola nutná rekonštrukcia v dôsledku požiaru. Predná fasáda, ktorá má na celkový výzor chrámu dosť podstatný vplyv, je teda v klasicistickom slohu. Z daného obdobia sa v kostole nachádza aj fresková výzdoba.

J. Adam: Posledná večeraFresky - klasicizmus

Autorom fresiek interiéru je J. Adam z Rožňavy, ktorý ich vytvoril v prvej polovici 20. storočia. Jeho dielo možno na kostolnú výzdobu charakterizovať až nezvyčajnou dynamikou. Z biblických výjavov tu dominuje najmä stvárnenie poslednej večere na strope nad oltárom. Podľa ústnej tradície mal tento maliar také dobré renomé, že bol prizvaný aj na rekonštrukciu starých a tvorbu nových fresiek vo vatikánskych kostoloch.

Fragment pôvodnej gotickej freskyFresky – gotika

Ako sme uviedli, steny kostola sú vyššie ako siaha strop v interiéri, čo spôsobila baroková prestavba. Na severnej a východnej strane stien nad stropom až po strechu (teda na povale) sa zachovali fragmenty pôvodných gotických fresiek. Tieto teda nie sú bežnému návštevníkovi prístupné a ich zachovanie, alebo možné by bolo aj reštaurovanie, je vecou budúcnosti.

Prístupnosť pamiatky

Bezprostredne pri kostole sa nachádza fara. Kňaz je ochotný kostol na požiadanie ukázať všetkým turistom. Je však vždy lepšie dohodnúť si termín vopred.

Kontakty na faru:
telefón - 058 / 796 11 45, mobil – 0915 957 974
e-mail: jablonov.n.turnou@fara.sk

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.09.2013 06:00
Upravené: 27.10.2013 18:50